משחק הנגהל קוקז באינטרנט

                                  Need For Defense קחשמ

הנגהל קוקז (Need For Defense):

.עודי אל ביוא ידיב ףקתוה ריעה זכרמב יקנע םיקחש דרוג .תושונאה תא דבעשל םיצורש ץראה רודכל ץוחמ תוצלפמ ומכ םה .הז תא רשפאל אל איה ךלש המישמה .ןיינבה בורק עיגמש ימ לכ ליפהל הריהמ תינוכמ לש הגהה ירוחאמ תבשל ,ןכל .רוזאה תא בוזעל תתל אל תוסנל זא ,רתוי טאל עוני ךלש תינוכמה זא ,הנגהה לגעמל ץוח .ןיינבה לע הנגהב םירופיש ינימ לכ לע איצוהל ןתינ רשא ,םירבוצ תוצלפמ תודוקנ לוסי .ךל חיטבה אוה ןוחטיבה ךירצ קחשמב השילפה לע ןוחצינה תא ןכמ רחאלו הנוכמה לש ןורמ