משחק הנינפ דיצ s` ידאב ןודורט ריעב הקיטמתמ תואקתפרה באינטרנט

                                  Math Adventures in Troodon Town Buddy`s gem hunt קחשמ

הנינפ דיצ s` ידאב ןודורט ריעב הקיטמתמ תואקתפרה (Math Adventures in Troodon Town Buddy`s gem hunt):

.הנינפ דיצ לש ידאב ןודורט ריעב הקיטמתמ תואקתפרה קחשמב ךל הכחמ ידאב םשב tyranos .תונוש םינבא לש ףסוא ףוסאלו םיקפומ םירקי םישיבג ובש ,קומע הרכמל תדרל ךלוה אוה .םיקולחה תא ןיימל לוכי אל ךלש הרזעה אלל רוביג - תחא היעב שי לבא .הרעמה תיתחתל תדרוי רוביגה ומכ ועיפויש הלאמ םישיבגה תא רוחבל ךילע ובש ,הדלפ עב .ינמיה לנאפה לע םידחוימ םיאתב ופסאנש ןח ינבא םישל ךירצ התא ,התיחנה רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות