משחק רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train קחשמ

רואזוניד תבכר (Dinosaur Train):

.רואזונידה תבכר איה יכ ,התוא ץימחהל ןתינ אלו תאצוי רבכ תבכרה ,יזרדזת .םידח םירפט תולעב תוקזח תופכ לע תונלבסב םיענ ,חתפב םידמוע רבכ היעסונ .תומוקמב םתוא םוקמל תוריהמב ,הלאכ תוחוקל סועכל ךירצ אל התא .ןוקיטרקהו הרויה ,יסאירטה תופוקתה ךרד תיאוזוזמה הפוקתה רחא בקוע סרפסקא .ירט קורי הלע - ימלו ,םיגדה ימל :עיצהלו הלגעה תא תישיא םיאתהל ,לוכאל םיצור םיר .תיפוסה הנחתל ךלוה חוקלה יכ רמוא לוחכו ,הרויה הפוקתב ררחושי עסונה זא ,קורי הז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות