משחק רואזוניד תבכר תנחת באינטרנט

                                  Dinosaur Train Station Race קחשמ

רואזוניד תבכר תנחת (Dinosaur Train Station Race):

.תבכר רואזוניד תבכרה תנחתב ךל הכחמ םירואזוניד לש רזומ ירוטסיהרפה םלועה .םירואזוניד לש תבכרב - םלועה לש תירקיעה היצקרטאה תאו תוניינעמה תויומדה תא ריכה .תונוש תופוקתל םירואזוניד - םידחוימה ויעסונ תא עיסמו ,ןמזב עסונ וליפאו םיה תא .האבה תבכרל הליסמה תא חינהל ךיא דמלת םויה Tyrannosaurus עסמל תכללו רטק רוחבל םכתא הנימזמ ידאב. .םינוש םיסונוב ףוסאל םימוסחמה תא תפקוע ,םינשיו תוליסמ תוריהמב חינהל בייח התא .ףוס תנחת רובע רחואמ תויהל לוכי אל התא ,לבגומ ןמזה