משחק םיקתממה ץרא באינטרנט

                                  Candy Land קחשמ

םיקתממה ץרא (Candy Land):

.םייתרוסמ םילכאמ ןיב קותמ לכוא ףידעמ םיליגרה םייחבש ימ לכל היתועורז תא החתפו ש .הנמזה עצבל םיסנמו קפלדה לומ שממ ופפוטצה רבכ םיקותמ .םרובע ןוזמ ישיא ןפואב ןיכמ םג אלא ,םירקבממ תונמזה חקול קר אל רשא confectioner .הרוה אוהש חוניקה תא ול ןיכהלו חוקלה לש תולאשמה םע ריינ תסיפ לע לכתסהל ,תאז םו .די גשיהב שממ םה םישורדה םירמוחה לכ .התשענש הדובעה לע לומג םוקמב קיר הפק תיב לבקת התא תרחא ןמז ידמ רתוי לבקמ אל רו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות