Jelly Mario bros. קחשמ

.םיחאה וירמ םיחאה (Jelly Mario bros.):

.בל םש אל דחא ףא טעמכ ,האמה םעפב הפטחנ הכיסנהש וליפאו ,תופסונ תורצ ואב היירטפה .רדסב לכה לבא .יל'גה םלועב הכלממה יבשות לכ ויה ,יתררועתהשכ ,דחא םוי .יטיאו גימצ ,ימוג וכפה םמצע םיבשותו םיניינב ,םירופיצ ,םייח ילעב ,םיחמצ :לכה .םוסק ןורתפ רצי יוקל יאמיכלאה םע ףותישב ערה Bowser יכ ררבתה .הכיסנה תא הררגו ,םיגד לש םלועל ותוא הכפהו וירמ םלוע לע לבנה ותוא הלבנ ,ונשי ם .יל'גה ביתנ לע רבגתהל בר ישוק םע ,יפויה תא ליצהל ידכ בוש ברברשה הרזע .יל' ג וירמ םיחאה לש העפשהה ןמ ץצופתהל לוכי הז ,תומדה לש שארה לע ירמשת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות