Transformers Car Tires קחשמ

בכרל םיגימצ םיקירטובור (Transformers Car Tires):

.הטנלפה לע הטילש גישהל ידכ תפסונ תימומרע תינכות הגה רשא ,עשרה decepticons לש ו .החתופש היגטרטסאה תא סורהלו שבשל לוכי םיסובוטוא קר ,סרהיהל םיכירצ םה ,םהל םיעי .תטלוב אלו תינונטק תואריהל הל וחיניו הדובע ואצמי ץראה רודכ ישנא םג .ךלש בשקב יולת תושונאה לש דיתעה ,יל ןימאת .תינוכמה םיגימצה תא אוצמלו תונומתה לע לכתסת .םיארנ ישוקבו החטבב םירתסומ םה .רהמל ,ןמז הברה ךל ןיא .בוש ליחתהל לוכי דימת התא יכ םא ,בכרל םיגימצ םיקירטובור קחשמל ץוחמ התאו עגעגתמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות