Tanks קחשמ

םיקנט (Tanks):

.ביואה ידי לע ףקתוה ,רתויב םימדקתמה םיקנטה םיאצמנ ובש ,יאבצה סיסבה .השילפה תא קיספהלו םיקנטה דחא לע טלתשהל איה ךלש הרטמה .ילמינימ אוה חדקאה לש הניעטה ןמז ךכ ,שא לש הובג רועיש שי קנטה .ביואה תוירי קמחתהל ידכ קנטה לש ןורמת תלוכי שמתשה .ךרוצה תדימב יוסיכב שמתשה .סיסבה לש םמולש תא חיטבהל ידכ ביוא לכ דימשהל תוסנל ,ךדגנ םילודג תוחוכ קורזל ךי .םיענ לוקספו המיהדמ הקיפרג םע תידמימ תלת הסרגב עציב םיקנט קחשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות