משחק סונרוא ךותב קומע באינטרנט

                                  Deep down Uranus קחשמ

סונרוא ךותב קומע (Deep down Uranus):

.םייקתמ ההובג המרב ץורמ לע אבה ץורימה ובש ,סונרוא םיאבה םיכורב .הטילאה הז רינרוטל סנכיהל ידכ קיפסמ לזמ רב היהש םיפתתשמה דחא התא .ןגוה הבוגו םוקיב רתויב הריהמה הניפסה תנתינ הכוזה .םילושכמ ןומה םע ,בכרומ יאוות רובעל ךרוצ שי md תויורחתב חצנל ידכ .םילושכמ לש םינוש םיגוס לש ףוקיע תא ךבסמ רשא ,ןמזה לכ בבותסמ ללחה יכ היהי לוהי .םייתסי ץורימה תאו תוכיתחל ררופתי ךלש הניפסה ,הנואת ךותל לופיל ידמ תובורק םיתע