משחק 2 ןומסטנפ באינטרנט

                                  Fantasmon 2 קחשמ

2 ןומסטנפ (Fantasmon 2):

.םלועה ףולא ראותה לע ךלש ביריה םע הרחתמ התא הבש הריזל הרבעה .הריזל תכללו קשנ ול שיש םירוביגה דחא רוחבל ךירצ התא .קבאמה תא חצנל ךממ ענמי וא ועייסיש םינוש םינבמ םהל שי ,ןמזה לכ ונתשי םימוקימ .הכוזה תא ךפוה התאו ,תמ ןקחשה זאו ,וקפד םה םא ,םייח השולש שי ףתתשמ לכ .ביואה תוירי קמחתהל ןורמת םג ומכ ,רתוי קיודמ הרוי יריה תויונמוימ שמתשה .2 קחשמה ןומסטנפ קשנ ידי לע הכמ לבקמ אל התאש ךכ ,םהירוחאמ ריתסהל וא םילושכמ לע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות