משחק הלבט םיקנט באינטרנט

                                  Table Tanks קחשמ

הלבט םיקנט (Table Tanks):

.ביואה תא ופקת רשא ,ולש הירוטירטה לע םחליהל ךלוה הסונמ ןמקנט .ולש ןושארה ביואה תא סורהל בייח אוה םהבש םינעטמ השולש היהי ןמקנט .ךתוא הכמ אל ביואה ךכ ,םילושכמ ןיב ןורמת םג ומכ ,ירי לש תויונמוימב שמתשה .ךופהל תומר תא רתוי השק ,הלילעה לע םדקתמ התאש לככ .תאזה המחלמב חצנל רתוי םימיענ םיסונוב ויהי לבא ,םיקנט דוע םהל ויהי .םיביוא ידי לע ורמש תויהל םילוכי םה ריהז תויהל לבא ,ועיפויש תוינסחמ תא רחב .הלבט םיקנט קחשמב ברקה תא חצנל ךל רוזעי םג רשא תולוכיב שמתשהל לכות ,תומר לש םי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות