משחק חתותה ןוסא באינטרנט

                                  Calamity Cannon קחשמ

חתותה ןוסא (Calamity Cannon):

.םיב ושגפנ המחלמ תוניפס יתש .רופסניא תורצואב הניפסה החנצ ובש םוקמב יכ ,תועטב םש ויה אל םה .חזמה לא הניפסה תא חולשלו םתוא ףוסאל ,חטשה ינפ לע תועבטמ האור התאש עגרב םיב תו .תורצוא לכ לע טלתשהל ךלש םירחתמה תא סורהל טקשב םילוכי ונחנאש ךכ ,םיבור םע םישו .יתימא םי באזל ךופהי םכמ ימ עובקלו םירבח םע תורחתהל לכותש ךכ ,םינקחש ינשל דעוי .חתות Calamity לש קחשמב הכוזה ומלושי םילומגתה לכ ,ביואה תניפס תא תעקוש םינקחשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות