משחק הכיסנה תא ליצהל סורב וירמ באינטרנט

                                  Mario Bros Save Princess קחשמ

הכיסנה תא ליצהל סורב וירמ (Mario Bros Save Princess):

.לבאה תלבאתמ בוש ,היירטפה תכלממב .העודי אל תצלפמ ידי לע תפטחנ הכיסנה יכ ,ולש םיאשונבו לבאב ךלמה .הרחתמ שי לבנלש הארנכ ,רשק םוש ול ןיאש זירכה רסוב .םעסמל ואציו ובשייתה ללכ ךרדב לבא ,תועמד וליזה אל י'גיאולו וירמ םיחאה .יפויה תא ליציש דחא ףא ןיא ,םיסונמ םינקחש - התאו םהמ ץוח .הבורע ינבל עיגהל תעדה לע לבקתמ אל יכה םילושכמה ,לכ לע רבגתהל םיצימא םירוחב המ .תועבטמ ףוסאלו לבנה ישוע ,םד יאמצ םיפרוט םיחמצ םע דדומתהל וכרטצי םירוביג

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות