משחק הרית טושפ באינטרנט

                                  Just Shoot קחשמ

הרית טושפ (Just Shoot):

.ענכיהל הצור אל דחא ףא ,חצנל לוכי אל דחא ףאו םינש תואמ המכ רבכ תכשמנ םיגלפה ינ .םינוש תומוקמ השולשב שחרתמ אוהו ץראה רודכ יבאשמ לע אוה ברקה .םישומח םיליט םע םחול לע טולשל ולכות ובש םיה אוה םהבש ןושארה .םיביואה לכ תא דימשהל איה ךלש הרטמה .ביואה תנחת תא קסרל תיללח לש סייט היהת התא ובש ,ללחו ביואה ימחול םע ברק היהי , .ןכומ תויהל דימת ךכ ,ביואה תא קזחי לכ םילג רפסמ םנשי םוקמ לכב .תוריל טושפ קחשמב תוברקה ךלהמב תונהיל םירחא םיטירפו םיסונוב ףוסאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות