משחק ו'צ ו'צ תבכר באינטרנט

                                  Chu-Chu Wreck Train קחשמ

ו'צ ו'צ תבכר (Chu-Chu Wreck Train):

.וזל וז ברקתהל תוסנמו המוצע תוריהמב תולעופ תובכר יתש .יתימא בירי םע תורחתהל לכות ,םיינשל תדעוימ תבכרה הנואת Chu-Chu קחשמה זאמ .תלפונ אל תבכרה יכ אדוול איה ךלש המישמה .םילושכמ לע רבגתהל תוזירז ,ןבומכ ,בוט לופיט ךרטצת ,תאז תושעל ידכ .תודוקנ רתוי חיוורהל תנמ לע ףוסאל םייוצר םה ,סונוב םיטירפ אוצמל ולכות ,ךרדב .ורבצנש תודוקנה רפסמ ידי לע רחביי הכוזה ןכמ רחאלו ,םויסה וקל עיגהל תובכר יתש ם .םתוא רובשל אל םייקנע​​ םירטק תא םייסל לוכי ךמצע התא םא ,ןיינעמ יד םג הזו ,םיידי