משחק תוברק באינטרנט

                                  Tank battles קחשמ

תוברק (Tank battles):

.םיקנט תוברק קחשמב ברקה תריז תא םיקפסמ ונא ,רשקה תא תולגל םיניינועמה הלא רובע .סורהלו ףוקתל ,בירי וא הרחתמ שי םא ,םלועה ןודא ומכ שיגרמ קנט ךותב התא .רתוי ימומרעו םכח רתוי ,זעונ ,רתוי לולת התא המכ תוארהל .קחשמה יאנתב בשחתהב ,ןטק אל גשיה הז - םינושארה תרשע תא תוחפל לבקל ,לדג ךלש גור .תואירב הז - קורי הדימ הנקב אוה קנטה לעמ .םוקמ תברקב םימקוממה םינבמל חדקאה תא חולשלו גואדל יאדכ ,דרוי הז םא .הדימה הנק תא רזחשי םה ,םימודא םיבלצ םע תובית אוצמל ,םינבמ סורהל רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות