משחק .םיקנט less באינטרנט

                                  Tanked.io קחשמ

.םיקנט less (Tanked.io):

.רתוי םיבכרומ םיכפוה םיוותו ,תושדח תונוכת םיפיסומ םה ,ורפתשה Agario ומכ םיקחשמ .דקנט קחשמה תא ךל םיגיצמ ונא io, םייביטימירפ םיקנט וכפהי םירוביגה םש. .תוינועבצ תודוקנ לש ליעפ ףסוא תא ללוכ דימ ,ללחל תאצלו עבצה תא רוחבל ,רוביגל םש .םיבושח וז היגטרטסאב םידממהו ,קנטה לודיגל דימ איבת םהלש הטילקה .רבצנש ףסכ - רלוד ןמיס ,המר לוחכ ,תואירב - םודא :הלעמל לאמשמ םירוטקידניאה תא ע .ףסכ הלוע לכה ,תועבטמ בואשל לוכי התא .רפשל ידכ תנכוסמ ךרד וז יכ רוכזל לבא ,ביואה תא סורהל רחאל םיעיבג ףוסאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות