משחק Heimliche Rauferei :טאק ןו' ג באינטרנט

                                  Coop gegen Kat: Heimliche Rauferei קחשמ

Heimliche Rauferei :טאק ןו' ג (Coop gegen Kat: Heimliche Rauferei):


.הקירמא םורדב הנטק הרייעב וירוה םע יח דלי דליה .לותח לותח םהל שי .הז םע קחשמ ונלש רוביגה תובורק םיתעל .זיגרהל םירוהה ןבצעתהל םהלש תובורק םיתעל .ותוא וארי אל םירוהה ךכ ,ינשה םע דחא קחשל םהל רוזענ ונא Coop Gegen Kat: Heimli .ןהיניב תימוק המחלמ תושעל וטילחה ונלש תויומדה .ךסמה לע ךלומ םתוא הארת התא .ןווחמה לעופ וילעש דחוימ לנאפ הארת ןלהל .ךסמה לע ץחלו תמיוסמ הדוקנל עיגמ אוה ובש עגרה תא סופתל ךירצ התא .תומיוסמ תולועפ עצבל ונלש םירוביגה תא ץלאת התא וז ךרדב

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע