משחק וה וה םימחול באינטרנט

                                  Ho Ho Fighters קחשמ

וה וה םימחול (Ho Ho Fighters):

.ףולא ראותל רינרוטב קיזחהל םיכלוה טסורפ לש םיבסה לכ ,השדחה הנשה רובע .השדחה הנשה ברעב תונתמ קלחל תוכזה תא םהל הקינעמ וז תרתוכ .ךליבשב טילחהל הנשה חצנמה היהי ימ .ביריה תא ליפהל םיכירצ םה ,גלש ירודכ שומח רשא רוביג אוה ךתושרל Ho םעפ לכב םינקחש העברא דע קחשל לוכי םימחול. .גלש הסוכמ הדשל תכללו ךלש םיביריה תא רחב .םירקי םייח דבאל אל ידכ ,ביואה לש םיקרז ענמיה .םשמ תויריה תא םשיילו םילושכמ לע תכלל ,תונמוימ תועצמאב .ףולא לש ראותה תא חיוורהל לכות םיביריה לכ תא חצנל לוכי התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות