משחק ברק ןשוא באינטרנט

                                  Ocean Combat קחשמ

ברק ןשוא (Ocean Combat):

.רתויב תוקזחה תוניפסה יתש ןיב תויתפוקת תומחלמ םימייק​​ סונייקואה יבחרמב .חצנמה לש ןכודה לע תולעלו םירחתמה לכ תא סיבהל איה ךלש המישמה .שומיחב רתוי הקזח המכ ,ןורמת רתוי רשא ,םינייפאמב הנוש היהי םהמ דחא לכ ,תוניפסה .ינשה דגנ דחא קחשל םירבח ןימזהל וא בשחמה תא וא ,ביריה תא רוחבל לוכי התא הריחב .הרי קחרמב קר ביואה ברקתהל רהזיה ,ברקה הדשב .ברק ןשוא קחשמב תונוחצינה לכ םהב עגופ םכמ דחאש עגרב ,םייח השולש שי תוניפסה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות