משחק טואאקונ יפוס באינטרנט

                                  Final Knockout קחשמ

טואאקונ יפוס (Final Knockout):

.רתויב םכחהו םכחה ןקחשה לש עיבגב הייכזו ברק ודב ףתתשהל תמלח דימת .םאולמב םתוא תוארהל תולקב לוכי התא Knockout יפוס ב ,ךלש תולוכיה תא בכעל אל .בשחמ ןקחש םע םיבוביס המכ ןמאתהל ךירצ התא ,הסונמ דבכ םע השק קבאמב קבאנ התאש ינ .םומיחה תא ךישמהלו sparring רובע ךלש ףתושה תא רחב .ךממ רתוי שלח היהי הזש בשוח אל ,םיבירי מ הרוחב רחוב התא םא .טואאקונ עונמל לוכי אל טושפ התא תרחא ,תדחוימ תונמוימ םע טלמנ וא ריהזה תויהל בי .יתימא לזמ ךל היהי זאו קחרמב םירחתמה לע רומשל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות