משחק דורשל תוינש 600 באינטרנט

                                  600 Seconds To Survive קחשמ

דורשל תוינש 600 (600 Seconds To Survive):


.העיקש םע חטשה ינפ לא םיררועתמו המדאל תחתמ םייחה םיהכ תוחוכ םג אלא ,ריעב םיליע .ורבחמ התיבה רזוח רוחבה .והשימ לש םיינדשח םידעצ ובג ירוחאמ עמשש דע ותסינכל הרוחא לכתסמ אל אוהו ,דואמ ך !יבמוז ףוקתל הסנמ הנטק הצובק ומכ ,ששואתהל ןמז היה אל אוה .יטואכ תועפות לש םיקוחרה םינמזב טלוש רשא ,דורשל תוינש 600 ףיגנה תא ורבע םהש דע .ויפורגא תועצמאב ,שיאה תא חצחצל ורזע

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע