משחק תדיינ באינטרנט

                                  CS Portable קחשמ

תדיינ (CS Portable):


.םינוש םיכובמב ושחרתיש תוברקב ףתתשנ ,CS Portable קחשמב .קשנ לש יטרדנטס םע םישומח היהי ךלש תומדה .ךלש םיביואה תא שוגפל םדקתהל ךרטצת תואה לע .הסובתה לע תוריל ליחתהל ,תשחרתמ תושגנתהה עגרב .עונל ךישמתו טקשב דומעת לא .שא לש ביואה וק תא בוזעל תונמדזהה תא ךל ןתיי הז .תוינסחמ םע הזחו בהז תועבטמ ףוסאל טושפ .שדח קשנ ךמצעל תונקל לוכי התא בהז לע .רתוי תנכוסמ תשומחת ךל ןתיי תשומחתו

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע