משחק Shadowshifter באינטרנט

                                  Shadowshifter קחשמ

Shadowshifter (Shadowshifter):


.םיללצה אבצל ףרטצהל ידכ םינחבמה תא רובעל תבייח הריעצה ה'גנינה ,ךורא ןומיא רחאל .םימעפ המכ ןויסינ ידי לע ויעוציבב ימ ,ךלש ךירדמה תא סיבהל ךירצ התא ,ידמל ךבוסמ .ביריה לש תוכמה תא םוסחל םגו ,תוכהל ברחה שמתשה .תומל ,אל םא ,אבצל ףרטצהל יואר התאש חיכוהל לוכי התא ,לזמ ךל שי םא .םחולה םע דדומתהל לכותש ידכ קר ,דגנ תפקתה עצבל דימו דצל ץורל ,הכמ ביריה רשאכ ר .Shadowshifter קחשמה רומח רתוי אבה ןחבמל ןנוכתהל ,חצנמ התאש עגרב

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע