משחק תומשנ לותח באינטרנט

                                  Cat Souls קחשמ

תומשנ לותח (Cat Souls):


.םוניהיגל לפונ אוה ,וייח תעשת לכ תא הצימ לותחהש רחאל .ותמשנ תא דבאל אלו דורשל תוסנל איה ולש המישמה ןאכ .שרגמה לע זוזל הצור התא םא ,סרהיהל בייח רשא ,ארונ תוצלפמ םע שגפיהל ולכות ,תומו .ברק ךלהמב שמתשהל םיקירט המכ שי לותח .השדח המרל השיג חתופ םגו ,תואירבה תא שדחל לותחל רוזעל רשא ,ונממ םילפונ תומשנ , .םיביואה ויהי ארונו רתוי השק היהי ךכ ,םדקתתש לככ .הלחתההמ קחשמה תא ליחתהל ךרטצת התאו סרהנ היהת התאש חינהל ריבס זא ,בוכיע התא םא

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע