משחק / הנעיקרא תפקתה :ןוקיטסימ באינטרנט

                                  Mysticons: Arkayna Attack קחשמ

/ הנעיקרא תפקתה :ןוקיטסימ (Mysticons: Arkayna Attack):


.םינוקיטסימה תווצמ םסוק אוה הניאקרא .ולש םישחל רוציל תלוכיה תאו יטסימ ןוקרד לש וחוכ תלעבו רתויב הקזחה םסוקה איה ,ם .תוצלפמ דגנ קבאמב םש םישנאל רוזעל ידכ תונוש םירעל חלשנ הלש תווצהמ דרפנ הז תובו .םהבש םיקזחה םע םחלית איה הפקתה Mysticons: Arkayna קחשמב םויהו .הז םע ךל רוזענ ונחנא .יולג היהי הלש ביריה תאו ונלש הרוביגה ,ונינפל .םהמ השולש לש תחא הרוש רוצילו קחשמה שרגמ לע םידחוימ םסק ינבא ריבעהל ךרטצת ,םיש .ביואה קזנ םורגל םסק םע ףוקתל ךל רשפאי הז

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע