משחק קנט תווצ באינטרנט

                                  Tank Team קחשמ

קנט תווצ (Tank Team):

.דחא לכ םישנא ינש לש תוצובק שולש קחשל לוכי התא רשאכ דחוימב ,דואמ שגרמ אוה ך"נת .ףיכ הברה לבקלו קנט תווצ קחשמה תא קחשל ךלש םירבחל רשקתה .היינש העונת ,הרוי אוה ןושארה םיבצמ ינש שי .המידק ךלש לזרבה תצלפמ תא זיזהל לוכי התא עגר ותואב ,קנטה לע עיפומ ץחה רשאכ .הרטמה לע ןעטמ תוריל היהי ןתינ ,הארמה תא הארי םא .ינשה דגנ דחא קחשמ השעמל םה םיסיסבה לכ ,רמולכ ,ביואה סיסב תא סורהל איה קחשמה ל .ךירוחאמ םוסחמ שי רשאכ תוריל תוסנל זא ,יריה תעב הרזחב קרוז קנטה ובש עגרה תא חק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות