משחק !דמצה :סנוט ינול וינ באינטרנט

                                  New Looney Tunes: Snap! קחשמ

!דמצה :סנוט ינול וינ (New Looney Tunes: Snap!):


.וז םע וז ודדייתה תויח המכ יכ דע ,ךכ לכ םמעשמ השענ הז ,זנוט ינול תררוגתמ ובש ת .רב תויח ירי תקסוע ןמזה לכ רשא ,ערה דייצה םע םירבח השע לכ תאז לכבו .המהב תוריל רשפא-יאש דייצה םע ינול חכוותה דחא םוי .הז תא אלמל בייח דיספמה תאו הלאשמ לכ תושעל לוכי וב הכוזה ,םיפלק קחשמ קחשל עיצה .לזמבו לזמב קר יולת ןוחצינה ,ןכבו .הז רחא הזב םיפלקה תא חותפל לחתה .הרחתמה ומכ םיינש יפ תודוקנ ולבקי ותוא תונומתה בור תא חתופ ימ יכ םירמוא רודיבה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע