משחק ' ץיוודנס ךירכ באינטרנט

                                  Sandwich Stack קחשמ

' ץיוודנס ךירכ (Sandwich Stack):

.שיבכה לע בוש תכללו םיעט ףיטח לבקל ידכ ךרדה דצל הבורקה הדעסמל וכלהש דע בער ךכ .ותוא ןימזי רצלמהש וכיחו ןחלוש דיל ובשייתהו םיכירכה תסירעל וסנכנ םה .םיחרואה רדחב וניא ליגר חרוא וליפאו תחא היח שפנ ןיא םביבסש בל ומש םה ,המ ןמז ל .ךמצע רובע םיכירכ המכ תוחפל תושעל תוסנלו רהמ יד בצמה תא רומשל ךרוצ שי .םיכירכ רובע םישורדה םירמוחה תא סופתל ידכ הנימי וא הלאמש ןווחמה תא זיזהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות