Mario Craft קחשמ

טפרק וירמ (Mario Craft):

.בוש התיא שגפיי אלש הווקתב ולש תוירטפה תכלממ תא בזע אוהו 'ץיפ הכיסנה לע המיחלמ .וייח לע המיחלה ללוכ ,תובר תואקתפרה לובסל ךרטצי אוה ,הכאלמ וירמ לש םוקמב .העונתב ןמזה לכ תויהל בייח וירמ ,הרז ץראב דורשל ידכ .jackhammer םע ךרדה ךרואל םייקנע ןבא יעלס תריבש ,דצל דצמ עסונה העיסנ .ולש םוימויה ייחב ךרטצי וירמ יכ ,םירחא םיבאשמ וא בהז םיחרפ אוצמל תולקב לוכי הת .הצוחה ץופקל לוכי ןכוסמ תצלפמ דצ דצ לכמ יכ ,םוקמל ביבסמ תכלל תוריהזב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות