משחק תיאשמ הלודג הינח באינטרנט

                                  Big Truck Parking קחשמ

תיאשמ הלודג הינח (Big Truck Parking):

.הנורחאל הגהה ירוחאמ שי ימל רמול המו ,םיסונמ םיגהנ רובע םג יתימא ןחבמל תכפוה ת .םידבכ בכר ילכל בל םישל ,דבל םינוריטה תא בוזעל ואוב לבא .תינוכמה לש הנקתהה ךילהת תא ךבסל יתועמשמ ןפואב תומישרמ תודימ .הינח הלודג תיאשמ קחשמה לע ןמאתהל לוכי התא ,השק בצמב תויהל אל ידכ .שארמ עובק םוקמב ןאוורקה םע תינוכמ תנקתה ,תוזירזב ןמאתהל ,תויאשמ גוהנל ךלוה אל .שיבכה ינפל תינוכמה תא חנהו הינחה שרגמב עס .השדח המרל רובעל לוכי התאו לגלגתה לכה זא ,הנוילעה תינמיה הניפב ראומ קורי רוא ם

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות