משחק Bohred םימוטא באינטרנט

                                  Bohred atoms קחשמ

Bohred םימוטא (Bohred atoms):

Bohred ינש רובע הרויה םיברועמ קחשמ םימוטא. .םינוש םיקיקלח הברה םע ,םוטא היהי םינקחשהמ דחא לכל .הבילה לא עיגהל הלאה םיקיקלחה לכ תא סורהל איה םלוכ לש המישמה .הלא םינוויכב קר ביואה תוירי עונמל לכותש ךכ ,הטמלו הלעמל םינוויכ ינשב קר תשחרת .ידמל השק םהילע לבקל ידכ הקירזה רובע עגרה תא סופתל ריבעהל םג םיקיקלח יכ חוכשל .םימוטא לש ביהרמ ברקב ךלש ביריה תא וכיהו הלאה םיישקה לכ לע רבגתהל לוכי התא ,זכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות