משחק דגנ םירוביג באינטרנט

                                  Superheroes vs Footballers קחשמ

דגנ םירוביג (Superheroes vs Footballers):

.יאקירמא לגרודכ םינקחש לע ירוביג ןיב םיללכ אלל תוברק לע רינרוטב ףתתשת התא לגרו .קחשמל תומד רוחבל לכונ קחשמה תליחתב .קחשמה םייקתי הבש הריזל עיגנ ,ןכמ רחאל .ליחתי ברקה ,טפושה תוא יפ לע .הפקתה תוקינכט לש הרדס להנלו ביואל ברקתהל איה ךתיא ונלש המישמה .תודוקנ חיוורהלו ףוגב תוכהל וסנ .טואאקונ ךותל ביריה תא חולשל איה רתויב הבוטה ךרדה לבא .ךתוא ףוקתי םג אוה .םהמ קמחתהל וא תוכמה תא םוסחל ךילע .תודוקנה בור תא עיקבי רשא דחא אוה חצנמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות