משחק 3D ןמקאפ וירמ באינטרנט

                                  Mario Pacman 3D קחשמ

3D ןמקאפ וירמ (Mario Pacman 3D):

.Pacman 3D וירמ לש םוצע ידמימ תלת ךובמב ולדג יכ תוירטפ ףוסאל םיסנמ Pacman ו וי .ךובמה לש ודצמ ךרדה תא ליחתמ הלאה םירבחהמ דחא לכ .תוארנ יתלב םיאפר תוחור ףושחל ידכ ףסאתהל םיכירצש םיצפחו םינוש םיעבצב םינבל תור .שדח םוקימל רבעמ הארתש הרקמב דצל הנפו המידק קר וז הלועפ עצב .םיאפר תוחור אוצמל ולכות שיבכה לע .הלא םד יאמצ תוצלפמ לש היפונכ לקתיהל אל דואמ רהזיהל .םהמ העושיה אוצמל ידכ ךופהה ןוויכב המידק ץורל