משחק וירמ ר"ד באינטרנט

                                  Dr Mario קחשמ

וירמ ר"ד (Dr Mario):

.ןכוסמ סוריו ידי לע םיכנ םייחה םירוציה לכ ןכש ,הנכסב תאצמנ היירטפה תכלממ .ליעי לופיט להנל ידכ המיאתמה הרשכהה תא שי רבכ תופורתה יסרוק לע היה אוה הנורחאל .ולש חטשל ץוחמ הקבדהה תא עיסהל הסנמ אוה וישכעו תונוש תולולג הברה עיקבה אוה .ומצע תא ןיכה אוהש ,"וירמ ר"ד"ארקנש חול אוה וב שמתשמ אוהש ןושארה רבדה .ינשה ךותל דחא רודכ חלוש אוה ,תיכוכז קובקב ךותב םיקדייח לש תמיוסמ תומכ תדמצה י .ותדובעב תומדל רוזעל יאדכ .ירשפאה םדקהב microopes monoponic ידכ הבוהצה הפורתה תא ריבעהל