משחק לזאפ רדייר תינוכמ באינטרנט

                                  Ryder Vehicle Puzzle קחשמ

לזאפ רדייר תינוכמ (Ryder Vehicle Puzzle):


.םיבורקה םיעזגה תארקל ותוא שידקהל ךלוה אוהו שפוח םוי אוה רדייר - רוג רויסה דקפ .ריעב תומייקתמה תויתרקויה תויורחתב ףתתשהל הפצמ דליה .ךל קר לוכי רוחבה רוזעלו תורישב ולש תוקלחמ .דדומתהל לוכי התאש ישוק בצמ לכ תריחב ידי לע בכר רדייר קחשמב דחא לזאפמ רתוי ףוס .וז תורשפא ונל שי ,םימתכ בהוא התא םא .הדשל ביבסמ ירבש תרבעה ,הנומת ףוסאל ךירצ התא םירפסמ םע םיקולב םוקמב

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע