משחק הקיתעה גנילואב באינטרנט

                                  Ancient Bowling קחשמ

הקיתעה גנילואב (Ancient Bowling):

.ץראה רודכ ףוס דע םומעשמ חורבל םינכומ םהש םהלש שוביכהמ ךכ לכ םיממעושמ םהו לוחה .דחי תונהילו קיתע גנילואב גנילואב קחשל םתוא ןימזהל ,שואיי לא .skittles םיארקנ רשא ,קיטסלפמ טלס שבוע הרושב רדסל ךרוצ שי ,קחשל ליחתהל ידכ .רודכה תא קורזל דחא רובע skittles לכ תא ליפהל איה המישמה תרטמ .קיודמב דעיה לא רודכה תא חולשלו העפשהה חוכ ,רודכה הסיטה לש לולסמה תא בשחל ךרוצ .רתוי תבכרומ המרל רובעל לוכי התא ,םילפונ תוינבתה לכ םא .ביריה לש קחשמה תוכחלו רותה לע גלדל ,ליפהל תחלצה םיטקייבוא לש לקשמה תא אל םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות