משחק רסוב לש ימינפה ורופיס :י'גיאולו וירמ באינטרנט

                                  Mario & Luigi: Bowser's Inside Story קחשמ

רסוב לש ימינפה ורופיס :י'גיאולו וירמ (Mario & Luigi: Bowser's Inside Story):

.דחוימב םישרמ אלו םיענ הברה תווחל ולכות ,רסוב לש ימינפה ורופיס :י'גיאולו וירמ .תופירח תושוחת תווחלו ןבלה םלועה ךרד עוסנל ךרוצ שי ,זילע ברברש וירמ םע קחשמב ו .וכרדב ועסמל אציו הבוהאה ותומד לש לוצינה לע רוזחל טילחה ינותנא דליה .רוחבה ןמ םייחה תא תחקל ןכומ ,תונכוסמ תוצלפמו םיליער םיצוק םע םיירותסמ םיחרפ ה .תומדה לש ינוציקה ביתנה תא תרכינ הדימב תיחפת והנשמל דחא חטממ הציפק .םילודג םיסונוב ךותל לדגי בהזה תועבט שיבכה ךרואל ףסאנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות