משחק קינוס וירמ םיחאה באינטרנט

                                  Sonic Mario Bros קחשמ

קינוס וירמ םיחאה (Sonic Mario Bros):

.וירמ םיחאב ולש תדלוהה םוי תא ןימזה הינוס יתבוגת דופיק !ולש הנתמה תא דביא אוה ךיא בל םש אל וליפאו ,ולש לתפתמה ריהמה ףוגה תעל תעמ לתפת .תורכזמ תונחב זילע ברברש רובע הנתמ תונקל ידכ ducats בהז חיוורהל בוש ךרטצי ןכסמ .ללכב רצק ןמז ךותב המישמה םע דדומתהל ול רוזעל לוכי התא .תועבטמ ףוסאל תוצלפמ ענמיה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות