משחק לעה ירוביג תושגנתה :םוקפק vs לווראמ םינרדומ םינמז יד - יו - יד תיירפס באינטרנט

                                  Marvel vs Capcom: Clash of Super Heroes קחשמ

לעה ירוביג תושגנתה :םוקפק vs לווראמ םינרדומ םינמז יד - יו - יד תיירפס (Marvel vs Capcom: Clash of Super Heroes):

.תומד רחבנ קחשמה תליחתב .תוברק לע הריזל רובענ ,ןכמ רחאל .ותוא תוכהלו ביואה תא ףוקתל ךירצ התא .םיוסמ יפוא שי רשא ,strokes רפוס ו combos םינוש שמתשהל םילוכי ונא ןכ ומכ .אבה םע ברקל סנכית התא ,דחא בירי ןוחצינ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות