משחק ברחו לגמ באינטרנט

                                  Sickle & Sword קחשמ

ברחו לגמ (Sickle & Sword):


.הרומג תודידבב רבדמה בלב םמצע ואצמ םישנא המכ .םימ םע ראבמ ץוח רבד םוש םהב ןיא .דורשל איה םהל שיש המישמה .ארונ תוצלפמ לש תופקתה ףודהל תוסנלו םייח םירוצי ליחתהל ,ןוחטיב ילדגמ ,תווח ,תו .תולחנתהה לכ תא ןגראל ךילהתב ועייסי םהו ,םיבאשמ לש בחר ןווגמ רובע חטשה תא רוקח .תודרשיה לש ךילהתה לכ לע טולשל לוכי התא זא ,לוצינ לכ לש וחוכ תא תונמוימב םיחרו

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע