משחק רגרוב תכלממ באינטרנט

                                  Burger Kingdom קחשמ

רגרוב תכלממ (Burger Kingdom):

.ריעה לש יזכרמה בוחרב חתפנ Burger Kingdom םשב הפק תיב .םיישומיש םירצוממ דואמ םימיעט םיכירכ םיניכמ םירגרובמה וז הכלממב .ךלש תונרקסה תא קפסל ידכ ריהמ ןוזמ וז הדעסמל תכלל םג ךירצ התא .הצקל ףוס ןיא רשא ,קנע רות הזכ אצומ התא ,דסומה לש ףסה תא םיצוח .תולקבו דואמ רהמ הזז איה ,עיתפמ ןפואב .םירקבמל הרוחסה תא תרשפאמה ,המכח תרכומ איה קפלדה ירוחאמ .זפב אלוסי אלש ךתרזעל רתוימ היהי אל הז .תופיצרב שולש זורא ,עבצו הרוצ התוא לש burghers םישגמה ןמ רסה .להק היהי םישנא תוחפ ,הז תא השוע התא רהמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות