משחק תווצ :לעה ירוביג וגל באינטרנט

                                   Lego Super Heroes: Team Up קחשמ

תווצ :לעה ירוביג וגל ( Lego Super Heroes: Team Up):

.וגל לש םלועל םכתא לבקנ ,דע תווצ :לעה ירוביג וגל קחשמב םויה .הזה םלועה לש םינוש םיעשופ םע םימחלנ רשא םינוש רפוס ירוביג םנשי ,םישוע ונאש יפ .הז םע ךל רוזענ םויה .הליהקב םידחואמ םירוביגה בור .םויה ולשמ תוחילש שי םהמ דחא לכל .םהלש הליהקה לע זירכהל םר לוקב היה הז ,עודי עשופ לכ דוכלל םיבייח םה .ברק ודל סנכיהל ךירצ התא ותיאש עשופה תא הארת ךסמה לע .קחשמב שקבתת ,ךלש רוביגה לש תוקינכטהו תולוכיה תא דמול התא המ הנשמ אל .ותוא קופדל התאש דע ביואה תא תוכהל ךסמה לע בורקמ לכתסת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות