משחק ןורוטומ באינטרנט

                                  Motorrun קחשמ

ןורוטומ (Motorrun):

.ןורוטומב םהיתויפיצ תא בזכאת לא ,תשגרמו תניינעמ אל הגצהל הכחמ לה .ןוחצינל רותחל הביס ךל תתל רתוי יביסרגא ןפואב לועפל ךל םורגי תוב .םויסה טרסה תא רובשל ןושארה תויהל בייח התא .רעיל ביבסמ ךלוה לודג תעבטה שיבכ לע שחרתמ יצורמ .רתוי חונ אוהש יפכ ,ASDW ו םיצחה ישקמב שמתשה ,תינוכמב טולשל ידכ .ץורמ לש תוילאודיבידניאה תא םג ומכ ,עזג לכ לש םיככת תא קוידב הז