Summer Sports Volleyball קחשמ

ףערודכ (Summer Sports Volleyball):

.םיפוח ףערודכ אוה שגרמה טרופסה דחא .הז טרופסב םלועה תופילאב ףתתשהל םכתא םינימזמ ונא ,טרופס ףערודכ ץיק קחשמב ,םויה .םלועה יבחר לכמ רתויב םיבוטה םינקחשה םע םחליהל םיכירצ ונחנא .וירוחאמ םה יכ םידגנתמה תאו וטנ ףערודכ תא הארנ ,לוחה לע םיאצוי .ביריה לש הדשה לע שרגמה עצבמו קחשמה ךותל רודכה תא ןיזמ התא .ךלש הדשה יצחל ותוא תוכהל וכרטצי םה .הלאה תולועפה תא תושעל ךירצ םג התא .ביריה דגנ הרטמל םרוגש ימ ידי לע רבעות הדוקנה .רתויב תורטמה תא עיקבה רשא הז אוה חצנמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות