משחק / קוריל הנורחא תונמדזה באינטרנט

                                  Last Chance to Green קחשמ

/ קוריל הנורחא תונמדזה (Last Chance to Green):


.תוכלכולמ תומדא חתפל ליחתמ התאש עגרב ,ישיא ןפואב הז תא הארת התאו ,תיביטקאוידר .ינוציק בורק םיאנתב חמצ לדגל איה עגרכ ךלש המישמה רקחמ ןעדמ התא .חפוטמ תויהל לוכי ןיידע םיקורי םיעטמ המכ לבא ,תוברוח לע יונב תויהל לוכי אל טלח .הזב לפטל ליחתהל ,תוריל ןתנ רבכ עוטנ ערזה .לותשל ךרוצה תא םיעבוקש םינשייח ךל שי ,םילכה לגרס לע .תוארוהה תא עצבל עגרכ תושעל המ םכל הארי הז ,רושכמ רובע תוריהזב בל ומיש

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע