משחק הלצה חוכ באינטרנט

                                  Power Rescue קחשמ

הלצה חוכ (Power Rescue):

.רדס םיקהל ידכ םש רבכו עקרקל רוזחל וצלאנ םה ,ץראה רודכ תא ליצהל ידכ הלצהה תמיש .םויא דוש וגאשו והובו והותה תא ותיצה ,םצראב .םייטמוטוא קשנ ילכ תרזעב קר תושעיהל לוכי הזו םוקמב ץימא םישנאה תא םישל ךרוצ שי .םידעצ המכ תוחפל חוכ הלצה קחשמב ךלש רוביגה ברקתמ ימ לכל יניצר קזנ םאה .קנע לג םע תומד ףוקתי םוקמ םושמ םיעבונ יכ הקד תוצלפמ לכ יכ ,תוארלו תוכחל השיג .דואמ שרושה לע םידדושה תוממח תא סורהלו םידדצה לכל שארה תא ךפוה ,בצמה לע לכתסת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות