משחק קראפל רשפאמ באינטרנט

                                  Lets Park קחשמ

קראפל רשפאמ (Lets Park):

!וזכ הדימב אל לבא ,הקוסע היהת תוינוכמל הינחש תדשח ,תוינקל לודג טקרמרפוסל תעסנש .תוינוכמ םע ןיטולחל זורא ,דואמ לודג הינח שרגמ רשפאמ קחשמב .ךלש הדלפה סוס תא תונחהל ךירצ התא והשפיא ,הצוחה תחא ךרד ךל ןיא .םמוקמב םדיל ודמעש תונוכמה תא לקלקל אל ידכ תוריהזב ךכ לכ תושעיהל בייח הז .הרצ איה ,דימת ומכ ,העיסנ !הגיהנל רפס תיבב ךתוא ודמיל המ תוארהלו ךלש הגיהנה ירושיכ תא לחה .תיתימא תונמוימ הארמ ,ןוכנה ןוויכב ןרמתל .זז תויהל ךירצ אל הינחה שרגמ תא ןייצל םודא יבבש וליפא יכ רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות