משחק הגאס רפוס הווחה ירוביג באינטרנט

                                  Farm heroes super saga קחשמ

הגאס רפוס הווחה ירוביג (Farm heroes super saga):


.םהלש םימסקה תווחל םכתא םינימזמ לבלכו רפוג ,בנרא .תוקריו תוריפ לש ןפוד אצוי ריצקה ותוא תא לדגל ןפוד יאצוי םיאלקח .הגאס רפוס םירוביג הווחה קחשמב םירוביגל רוזעל לוכי התאו לישבה ירפה תא ףוסאל ןמ .םירצומ לש בחר ןווגמ םיחקולש םיעובק תוחוקל שי םירבח .תוריפ לש תונומת םע תובית הארת יכנא חול לע הלאמש .תובית ךותל םיזז םהש ךכ ,םיהז רתוי וא השולש לש תוצובקל ףרטצהל ,םיטנמלאה תא ףיל .םידחוימ תוריפ תגשהל רתוי םיבכרומ םיבוליש ךופה .םיזמר תתלו הוולמ ,הלחתהב ךל ורזעי םייח ילעב

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע