משחק םסק :לבחה תא ךותחל באינטרנט

                                  Cut the Rope: Magic קחשמ

םסק :לבחה תא ךותחל (Cut the Rope: Magic):

.לטרופ אוצמל ידכ ולש םלועה ךרד עסנ Nyam םע ונלש בוהאה .םסק םייק ןיידע ובש ליבקמ םלועל רבעוה אוה ,הב תויהל ץמואב .םישדח םירבד הברה דמלו םיימוקמ םיבשות םע שגפנ אוה םש .התיבה תכלל ןמזה עיגה וישכע לבא .לכ תא לוכאל ךירצ אוהש ,םסק םיקתממ םש אוצמלו תודחוימ תורעמב רקבל הכירצ ונלש תו .ונלש םלועל ותוא וריבעי םה .הזב ול רוזעי םסק :לבחה תא ךותחל קחשמב ונחנא .לבח לע תלטוטמ ומכ תדנדנתמ היירכוסהו האריי ונלש רוביגה ,ונינפל .ןמזב לבחה תא ךותחל הלש הליפנה לש לולסמה תא בשחל ךירצ התא .ותוא לוכאל לכוי אוהו ונלש רוביגה לא רשי שולגיו לופיי קתממה זאו